פרק שני

משנה א כתב - יד קופמן דפוס נפולי אין דורשין בעריות בשלשה , ולא במעשה בראשית בשנים , ולא במרכבה ביחיד , אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתו . כל המסתכל בארבעה דברים ראוי לו כאלו לא בא לעולם , מה למעלה ? מה למטה ? מה לפנים ? ומה לאחור ? כל שאינו חס על כבו' קונו , ראוי לו כאלו לא בא לעולם . אין במשנה זו דבר הלכה בעניינה של חגיגה , והיא צורפה למשנתנו אגב הזכרת העריות בסופה של המשנה הקודמת . המשנה מונה את ההלכות הקובעות במה אין דורשים בשלושה , במה אין דורשים אף בשניים ובמה אין דורשים אף לא באחד . בראש הרשימה נזכר עניין העריות , והוא מעין המשך למשנה שלפני האחרונה בפרק הקודם : " ... שבא על הערווה והוליד ממזר " . ייתכן גם שהעורך הביא את משנתנו משום שבסוף הפרק הקודם דיבר על גופי תורה , שיש להם , או שאין להם , על מה שיסמוכו . והנה דיני עריות נרמזו בתורה , אך מעשה המרכבה אין לו על מה שיסמוך , ואולי אף אינו גוף תורה כלל . 1 ניתן להציע קישורים נוספים בין משנה זו ובין המסכת : א . פרק א עסק במצווה להיראות לפני ה ' . יש הקבלה משמעותית בין החוויה הדתית של היראות לפני ה ' על ידי כניסה למקום קדוש ובין כניסה לת...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכללת ליפשיץ