מבוא

מסכת חגיגה עוסקת בהלכות הקשורות לעלייה לרגל , הבאת עולת ראייה וקרבן החגיגה , ובהלכות הטהרה הקשורות לעלייה לרגל לירושלים . הראייה המשניות הראשונות במסכתנו עוסקות בקרבן הראייה . מצווה זו אינה אמורה במפורש בתורה . המצוות הקשורות בעלייה לרגל נזכרות שלוש פעמים בתורה . בספר שמות כג יד-יז נאמר : " שלש רגלים תחג לי בשנה ... ולא יראו פני ריקם ... שלש פעמים בשנה יראה כל זכורך אל פני האדן ה ' " . להלן , בפרק לד כ - כד , נאמר : " ולא יראו פני ריקם ... שלש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני האדן ה ' ... ולא יחמד איש את ארצך בעלתך לראות את פני ה ' אלהיך שלש פעמים בשנה " , ובספר דברים טז טז נאמר : " שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני ה ' אלהיך ... ולא יראה את פני ה ' ריקם " . במדרש החכמים פירשו : " אי זו היא ראיה , אילו עולות הבאות לראיה " ( תוס ' , פ " א ה " ד ) , ובמכילתא : " לא יראו פני ריקם – בזבחים . אתה אומר בזבחים או אינו אלא בכספים , הרי אתה דן נאמרה שמחה באדם ונאמרה שמחה בשמים ( דברים כז ז : ' וזבחת שלמים ואכלת שם ושמחת לפני ה ' אלהיך ' ) , מה להלן בזבחים אף כאן בזבחים . דבר אחר לא יראו פני ר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכללת ליפשיץ