איור מס’ :28 קנון – סל לנשיאת פרות. מתוך ,.Piccirillo, M .1993, The Mosaics of Jordan, Amman, p. 16