איור מס’ :26 אגרת בית דין שנשלחה לחצרו של בר כוכבא. מתוך ירדני, ע’, ,2000 אוסף תעודות ארמיות, עבריות ונבטיות ממדבר יהודה, ירושלים, עמ’ .155