איור מס’ 25א: תעלת פשתן ארוכה, מתוך ספראי ולין, חפירות, עמ’ ,202 שטח .20