איור מס’ 24ג: גת ענקית בתל קסילה. מתוך קידיאושן, נ’ ואחרים, תש”ן, “שתי גתות יין מתקופת התלמוד ליד תל קסילה”, עם וארץ ה-ו, עמ’ .34