איור מס’ :18 נוף עירוני של מרפסות וגזוזטראות. ציור של תמשיח קיר מפומפי. מתוך הירשפלד, י’, תשמ”ז, בית המגורים הארץ-ישראלי, ירושלים, איור .110