איור מס’ :15 מיטה ודרגש. מתוך פירושנו לסוכה עמ' .76