איור מס’ :14 מיטת הסבה ושכיבה. מתוך ,Ransom, C.L., 1905 ,Couches and Beds of the Greeks, Etruscans and Romans .Chicago