איור מס’ 12ג: מערכת טרסות מתואמת. מתוך פליקס, י’, תשנ”ג, חקלאות בארץ-ישראל בימי המקרא, המשנה והתלמוד, ירושלים, עמ’ .32