איור מס’ 12א: מערכת טרסות בקפריסין. גם כאן אין מערכת מלוכדת אלא סדרת מערכות מפוצלות. מתוך ריפנברג, מלחמת המזרע, עמ’ .18