איור מס’ 4ב: צילום מתקן אנטליה. מתוך ,.Dalman, G 1928-1942, Arbeit und Sitte ,terslohüin Palastina, II, G .p. 1