איור מס’ :3 צילום של האנטליה בחמת. מתוך ריפנברג, א”א, תש”י, מלחמת המזרע והישימון: גלגולי התרבות החקלאית בארץ-ישראל ושכנותיה, ירושלים, תמונה .63