פרק ראשון

משנה א כתב - יד קופמן דפוס נפולי משקין בית השלחין במועד ובשביעית , בין ממעין שיצא בתחלה ובין ממעין שלא יצא בתחלה . אבל אין משקין לא ממי הגשמים , ולא מימי הקילון ואין עושין עוגיות לגפנים . משקין בית השלחים במועד – מותר להשקות שדות שהם בית השלחים . שדות שאינם שותים מי גשמים , או שאינם שותים מי גשמים בלבד אלא משקים אותם מים בנוסף על הגשמים , נקראים " בית השלחים " על שם המים הנשלחים אליהם . שדות אלו מותר להשקותם במועד , כלומר בחול המועד של חג הפסח או של חג הסוכות ( איור . ( 1 משקין ממנו דבר שאינו אבד ודבר שהוא טריח , על דעתיה דרבנן אין משקין ממנו אלא דבר שהוא אבד ובלבד דבר שאינו טריח " ( ירושלמי למשנתנו , פ ע " א ) . דבר האבד וטרחה מרובה טרחה מרובה טרחה מועטת דבר האבד חכמים – אסור מותר רבי מאיר – מותר דבר שאינו אבד רבי מאיר – מותר מותר במשנה הראשונה בפרק הבא מדובר על טיפול במי שהפך את זיתיו . רבי פנחס מסביר שעבודה מותרת רק בזיתים עטונים ( הנמצאים במעטן ) שיש בהם חשש לנזק , ועל כך אין מחלוקת . רבנן דקיסרין מפרשים שיש כאן מחלוקת בין המשנה , שהיא דברי רבי יהודה , לרבי יוסי שבדרכו מהלכת הבריית...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכללת ליפשיץ