תוכן העניינים

הקדמה ט חלק ראשון - מסכת מועד קטן מבוא למסכת מועד קטן 3 עדי הנוסח 16 פרק ראשון 18 פרק שני 71 פרק שלישי 87 נספח א : הבעלות על מתקני המים 122 נספח ב : המאבק הלאומי על הקרקע 125 חלק שני - מסכת חגיגה מבוא למסכת חגיגה 143 עדי הנוסח 190 פרק ראשון 192 פרק שני 249 פרק שלישי 298 נספח א : טהרה , מקדש , עלייה לרגל וכלכלה 356 נספח ב : חכמים בסוד שיח ובשיח עם סוד 374 נספח ג : נשים בסדר מועד 408 ביבליוגרפיה וקיצורים לשתי המסכתות 417 מפתח לסדר מועד 430 עד עתה יצאו בסדרה זו . 1 זרעים ה מסכת שביעית , תשס "ח . 2 מועד א מסכת שבת , תשס "ט . 3 מועד ב מסכת שבת , תשס "ט . 4 מועד ג מסכת עירובין , תשס "ט . 5 מועד ד מסכת פסחים , תשס "ט . 6 מועד ה מסכת שקלים , תש "ע . 7 מועד ח מסכת יומא , תש "ע . 8 מועד ז מסכת סוכה , תש "ע . 9 מועד ח 1 מסכת ביצה , תשע "א . 10 מועד ח 2 מסכת ראש השנה , תשע "א . 11 מועד ט מסכתות תענית ומגילה , תש "ע . 12 זרעים א מסכת ברכות , תשע "א . 13 זרעים ט מסכתות עורלה וביכורים , תשע "א בדפוס : המשך מסכתות זרעים  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכללת ליפשיץ