מסורת מומצאת – האומנם אוקסימורון?

ההילה המיתית שאפפה את תל אביב עוד קודם שנבנתה עודדה המצאת מסורות . כבר בעשור הראשון לקיומה של העיר נכתבה עליה ספרות תיעודית עשירה , התרבות בייסודה של תל אביב ראו זיכרונותיו של עקיבא אריה וייס : וייס תשי " ז , עמ ' . 83 בעניין אופן יישור השטח בתחילת העבודות השוו בין צילום שדרות רוטשילד לעתיד ב 1910 לצילומן ב 1911 וב . 1913 מובא אצל כרמיאל תש " ן , עמ ' . 38 - 35 וכן ראו ביגר תשמ " ד , עמ' ; 47 - 46 שביט וביגר , 2001 עמ ' . 74 - 73 על ההחלטה לבנות במרכז השכונה את הגימנסיה " הרצליה " ראו שביט וביגר , 2001 עמ ' . 77 - 75 81 הלמן , 2007 עמ ' . 244 - 237 , 102 - 99 אני מודה בזאת לד " ר הלמן שהקדישה שעות ארוכות לשיחה מאלפת עמי בנושא . 82 ראו למשל פיירברג 2003 ב , עמ ' ; 2 ברנשטיין ; 2004 ברנשטיין ; 2008 רזי . 2009 83 מובן שאין כאן קבלה של טענה פופולרית , שלפיה מתבטא תפקיד המחקר אך ורק במיקום העובדות בתוך רצף נרטיבי , ולפיכך אין עובדות אלא נרטיבים בלבד . ראו , White 1973 . Introduction מועדפת בזאת גישת ביניים בין פוזיטיוויזם ובין אנשי " המפנה הלשוני " , כמו גישתו של פוקו , הרואה במושג " שיח...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב