3.1 'חברתנו היא בעיקרון חברה מעורבת'

בסעיף זה נעמוד על כך ששאיפת הדמוקרטיזציה של מרחבי החיים נעשית רשת קריאה לגיטימית גם של הנורמות הדתיות ושל דרישות ההלכה . שאיפה זו נסמכת הן על הרצון לפתח יצירה דתית שתעלה בקנה אחד עם צורכי השעה והן על מציאותה של חברה מעורבת והצורך בפסיקות הלכה שיהלמו את האתוס של שותפות בין גברים לנשים בתחומי חיים רבים . ככלל , פוסקי ההלכה של התקופה המודרנית לא ראו בעין יפה את התנהלותה של החברה המעורבת וביקשו למסד מחדש את היחסים בין ציבור הנשים לציבור הגברים לאור קטגוריות הלכתיות השאולות מן העולם הסמלי של הפריצות , של הדקדנטיות המינית ושל הארוטיות הגופנית והדמיונית השוררת בחברה כזאת . לא כאן המקום להרחיב על השפעת המודרנה על עמדות הלכתיות אלו ועל כך שהן משקפות עמדה אידאולוגית וסוציולוגית המארגנות לכלל משנה סדורה את ההתייחסויות ההלכתיות 49 אדמנית , מעמדה של האשה , עמ ' . 37 המאמר פורסם גם בספרו ' בתוך הזרם ונגדו ' , עמ ' . 106 - 99 הפזורות על מעמדן של נשים ועל אופני התגובה המדומיינות של ציבור הגברים אליהן . הרצון לקיים חברה דתית מעורבת מחייב אפוא קריאה מחודשת של ערכים הלכתיים ובחינת מקומם במציאות הקיבוצית ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן