4.3 ציונות לא גאולתית: אונא, ליבוביץ וגולדמן – עיון משווה

לדעת אונא , ' תחלואיה של הציונות קשורים ב " חילופין " אלה משלטון רעיון ההצלה והתחייה , לשלטונם של רעיונות אחרים ובראש ובראשונה של רעיון הגאולה ושל כיבוש הארץ ' . נימוקיו לטענה זו מבהירים את הבדלים שבינו לבין הוגי הציונות הבלתי אשלייתית כמו ליבוביץ וגולדמן . ניווכח כי אף שמסקנותיהם קרובות מאוד , דרכי ניתוחם וסוגי טיעוניהם שונים : גולדמן וליבוביץ נוטשים את הזירה המטפיזית ומעלים טיעונים פילוסופיים , ואילו אונא נשען על תפיסות מטפיזיות ) גם אם הוא עושה בהן שימוש זהיר ומבוקר ( שהוא דולה מן הפרשנות המודרנית למקרא , מצד אחד , ומצד אחר הוא נשען על 86 אונא , מצוות כיבוש הארץ . 87 לעניין השימוש בדעת הרמב " ן ראו הולצר , חרב פיפיות , עמ ' . 235 - 227 במקום אחר אונא טוען : ' מצוות יישוב הארץ קיימת ועומדת כל הדורות , זכותנו לכל ארץ ישראל קיימת כל הדורות ' , ראו גולן , ריאיון ; ונראה שכוונתו לזכות הדתית . 88 אונא , ציונות מהי ? ראייתו הפרגמטית את הציונות כנחלת העם . בכך הוא תופס מקום ביניים בין הציונות הבלתי אשלייתית שעליה הרחיבה זיוון את הדיבור לבין הציונות הקלאסית שתיאר שוורץ . מהי ציונות אשלייתית ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן