תמונה :52 גלוית דואר מסנגל מתחילת המאה העשרים )באדיבות אל"ס(