תמונה :50 בית־הספר “מָ ליכּ סִ י” בשכונת המדינה של דקר, שהוקם בסוף שנות השלושים )תצלום של המחברת(