תמונה :48 בית היולדות הישן על הפלטו של דקר, תחילת שנות השלושים )תצלום של המחברת(