תמונה :47 הפּוֹליקְ ליניק בשכונת המדינה של דקר, שהוקם בשנת 1934 )תצלום של המחברת(