תמונה :44 חלק מחזית תחנת הרכבת של דקר הסמוך לנמל )תצלום של המחברת(