תמונה :43 אחד משלושת שערי הכניסה לשוק קֶ רמֵ ל במרכז דקר )תצלום של המחברת(