תמונה :42 גלוית דואר צרפתית שבה נראה בית הקיץ של המושל בעיר אלג’יר בסגנון עַ רַ בּיזַ נטי )או נאו־מוֹרי( מובהק. הצורות הוורנקולריות, דוגמת קשתות פרסת הסוס והסיומת המשוננת של המבנה, נכפפו לשימוש ולאסתטיקה הקולוניאליים )אוסף פרטי(