תמונה :41 חלק מחזית בית המסחר של דקר )תצלום של המחברת(