תמונה :39 בית המשפט של דקר, שנבנה בתחילת המאה העשרים וכיום שוכן בו משרד החוץ )תצלום של המחברת(