תמונה :38 בית המושל הכללי לשעבר בדקר, המשמש כיום כבית הנשיאות )תצלום של המחברת(