תמונה :37 בית המושל הכללי בדקר כפי שצולם על גלוית דואר קולוניאלית מתחילת המאה העשרים )אוסף פרטי(