תמונה :34 אחת השדרות הראשיות הרחבות והוותיקות של הפלטו שלאורכן ניטעו עצים שיובאו מן המטרופולין. זני הצמחים המוכרים מבית וצביעת החלק התחתון של הגזע בלבן כדי לדחות מזיקים, חיזקו את הרגשת הזהות של הקולוניזטור ואת הרצון ליצור מרחב “מבוית" ו"בן תרבות" בתוך סביבה זרה, אם לא “ברברית" )תצלום של המחברת(