תמונה :33 תמונה של וילה קולוניאלית קלסית מתחילת שנות השלושים של המאה העשרים על הפלטו של דקר. שכלול וגיוון המודלים הראשונים בולטים ביותר )תצלום של המחברת(