תמונה :25 חלק מדוח קולוניאלי משנת 1920 המתעד את שמותיהן של מובלעות משקי הבית של בני הלבו השוכנות בתוך מרכז דקר )מבוסס על אל"ס, דוח על ההיגיינה בדקר(