תמונה :21 מכון פּסטֵ ר על הפּלָ טוֹ של דקר כיום. המבנה, המתוארך לשנת ,1937 משלב את עקרון הסימטריה של בית־הספר לאמנויות יפות עם אלמנטים אקלקטיים במסגרת סגנון האַ ר־דֵ קוֹ )תצלום של המחברת(