תמונה :18 העתקת כפרי הלבו של נ'דקרו — אחדים מהם כמה פעמים — מאמצע המאה התשע־עשרה עד העשור הראשון של המאה העשרים, בעקבות הגשמת תכניתו של פינה־לפרד שסימנה את היווסדותה של דקר הקולוניאלית )הסרטוט מבוסס על חיבורו של סק, דקר(