תמונה :16 תכנית האב של פּינֶ ה־לַ פּרָ ד לדקר, 1862 )באדיבות אל"ס(