תמונה :15 סרטוט צדי של אחד מצריפי הקש שנבנו במחנה הצבאי של סן־לואי בנְ 'דַ ר־טוּט, 1883 )באדיבות אל"ס(