תמונה :13 תכנית הקומה העליונה של אותו קסרקטין במרכז דקר כפי שסורטטה בשנת 1901 )באדיבות אל"ס(