תמונה :12 הקומה העליונה של קסרקטין במרכז דקר שנבנה לקראת סוף המאה התשע־עשרה )תצלום של המחברת(