תמונה :7 טָ אטָ א בטיוֹנג ).)Tiong רישום של המחברת על בסיס תחריט מסוף המאה התשע־עשרה