תמונה :6 תצלום של בית מגורים בדגֵ 'נֵ ה המדגים את מאפייני סגנון הבנייה הסודני )באדיבות גב' מרלי שמיר(