תמונה :2 מפת שטחי צרפת בתקופה הקולוניאלית בצפון אפריקה, במרכזה ובמערבה ובה דקר )סרטוט של המחברת(