תמונה :1 מפת סנגל, לרבות ארבע הקהילות )סרטוט של המחברת(