״סיפור הנערה המאורשה״

המעשה הרטורי של הצדיק הוא דוגמה חיובית של הפעלה באמצעות מילים שעומדת כנגד הדוגמה השלילית במעשה הפסבדו רטוריקה האלימה של השוחז . גם ״סיפור הנערה המאורשה״ מוצג כמקרה המקביל למעשה הצדיק – מקרה של כינון המרחב הבלתי נגיע באמצעות האלימות . גם זה , כמו סיפורים רבים אחרים , מיתוס אטיולוגי : ״לשעבר לפני השרפה הגדולה [ ... ] נזהרים היו הכהנים שלא לדרוך שם , מפני קבר מת מצוה שהיה שם , ומסורת קבלה הייתה בידי זקני עירנו שמצבה הייתה שם על הקבר וחקוק עליה צעקה הנערה המאורשה ואין מושיע לה . אספר כמו את מעשה האבן וממנה אתה שומע את מעשה הנערה״ ( . ( 280 ומעשה בנערה אחת שהייתה ״נאה וחסודה ובקיאה במעשה מרקחת של פירות וכן בכל מיני מעשה מאפה בדבש ובצוקר״ ( שם ) . הנערה נתארשה . באותם הימים הזמינו אותה לביתו של המושל שתבשל לחתונת בנו . והנה הבן התאהב בה , ויום אחד כשהייתה בדרכה לביתה , רדף אחריה ואנסה : ״רץ ותפסה . חזרה וברחה . חזר ותפסה . כך כמה פעמים . כלה כוחה ונפלה לארץ . ביקש לעוררה ולא ננערה . ראה שהיא מונחת לה ואינה אומרת כלום . סבור היה שנוח לה כך . התחיל מגפפה ומחבקה ומנשקה . צעקה צעקה גדולה ונשתתקה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן