״השוק״

שילוב המוטיבים של הגנב הטוב והאומן מכונן את הסיפור על השוק של בוטשאטש : ״אמרו עליו על קופילי הגנב שיכול לגנוב אישון עינו של שוטר והשוטר לא ירגיש . [ ... ] אומר היה שר בית הסוהר , מתיירא אני מפני סנדר שמא יגנוב את בית האסורים״ ( . ( 278 אחרי סיפורים על תלמידי חכמים וצדיקים , אחרי סיפורים על אומנים פשוטים , מגיע המספר למעשי הגנבים , אבל גם בהם או דרכם מתקיים תיקון המידות ותיקון העולם . שכן מטרתו של המספר לתאר את היוולדה של תופעה מוזרה : בשוק של בוטשאטש לא גונבים . מעשה פעם אחת הייתה קהלה אחת שרויה בצרה גדולה שהעלילו עליה עלילת שקר [ ... ] . שמעו שבעיר בוטשאטש יושבת שרית אחת שכל גדולי השרים מצויים אצלה . אספו פרנסי הקהלה כך וכך כיסים של דינרי זהב ושיגרו [ ... ] לאותה שרית [ .. ] לבטל את עלילת השקר . [ ... ] בלילה פרצו גנבים לתוך ביתה וגנבו את כל הזהב . [ ... ] היה צדיק גדול בעיר . [ ... ] הלך הצדיק לשוק ועמד לו באמצע השוק והניח את ראשו על מקלו ועמד כשעה אחת . ראו ועמדו תמיהים . לסוף הגביה הצדיק את ראשו ובזה הלשון אמר , שמעו אנשי ביטשאטש וכל העומדים כאן בשוק [ ... ] . אם יש בכם מי שיודע מי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן