תפקידי הכנות וסוגיה

לאחר שורה של דיונים במהותה של כנות מנקודות תצפית שונות נוכל לנסח את הגדרתה ברמת מורכבות נדרשת . Richard Rorty , Philosophy and the Mirror of Nature , Princeton NJ , Princeton 51 . University Press , 1979 ראו בהמשך דיון בתפיסתו של רורטי . 52 לניתוח האמצעים הרטוריים המאפשרים שכנוע כזה ראו בספרי : Katsman , Poetics of . Becoming , pp . 235 - 246 טענתי שעמוס עוז יוצר דמות של ״המתבונן המיתופואי״ וגורם לקורא ולעתים גם לדמויות אחרות ברומן להזדהות עמה . הגדרות הכנות : . 1 מהבחינה התקשורתית , כנות היא הבעה מוצלחת של כוונות הדיבור ; ההבעה מוצלחת כשהיא יוצרת בדעת השומע רושם של זהות בין סובייקט לדובר ; . 2 מהבחינה האנתרופולוגית , כנות היא טקס של מנחה , נתינה , הקרבה , המתבסס על דיכוטומיה של קודש וטומאה ; . 3 מהבחינה הפסיכולוגית , כנות היא גילוי של כפייתיות נוירוטית , הצומחת מפריצת טאבו של דיבור שמלווה ברגשי אשמה וברגשות אמביוולנטיים כלפי עצמי וכלפי האחר ( הנמען ) – אהבה ואיבה ; . 4 מהבחינה הבלשנית , כנות היא פעולת הדיבור , מבע שהפונקציה האילוקוטיבית שלו היא שבועת אמונים בין דובר לשומע ; . 5 מהבחינ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן