נשים מנהיגות בחברה הערבית בישראל

הנושא של מנהיגוּת נשים עלה לדיון בספרות החינוכית על ניהול בארצות מערביות רבות בעשרים השנים האחרונות ( Kochan , Spencer & & Mathews , 2000 ; Oplatka & Hertz - Lazarowitz , 2006 ; Regan , ( Brooks , 1995 ; Riehl & Lee , 1996 ; Shakeshaft , 1989 אך המחקר על חייהן ועבודתן של מנהלות במערכות חינוך בארצות מתפתחות זכה רק לאחרונה לתשומת לב במסגרת המחקר על מגדר ומינהל חינוכי . על מאפייניה הבולטים של החברה בארצות מתפתחות נמנים תפקידו החשוב של האב במשפחה , חובות ואילוצים רבים במסגרת המשפחה , רמות נמוכות של השכלה בקרב בנות , רוב של גברים במשרות הוראה ואימוץ של סגנון ניהול " אנדרוגיני " על ידי המנהלות המעטות ( , Oplatka . ( 2006 הנורמות התרבותיות בארצות מתפתחות רבות מכתיבות הקצאת משימות מסוימות ותחומי אחריות מובחנים לכל אחד מהמינים , מתוך הנחה שאדם צריך לנהוג בהתאם למצופה ממנו על פי המגדר אליו הוא משתייך ( . ( Celikten , 2005 ; Sidani , 2005 ; Su , Adams & Miniberg , 2000 על פי תפיסה זו , תפקידי מנהיגות וניהול " שייכים " לגברים בחברה ואילו נשים אמורות להימנע מניסיונות להשיג משרות מעין אלו . אם ינהגו...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ

המרכז ללימודים אקדמיים, אור יהודה