החינוך הערבי בישראל

המקומית מקופחת גם היא לעומת הרשויות ביישובים יהודיים והדבר משפיע על כמות המשאבים שהיא מקצה לחינוך . כמו כן , רוב ההורים בחברה הערבית שייכים לאשכול סוציו אקונומי נמוך , ולכן השתתפותם בהוצאות החינוך מצומצמת , אינה משפרת את המצב הבלתי שוויוני , אינה תורמת רבות להכנסות מערכת החינוך ואף מעמיקה את הפער ( עראר ואבו עסבה , . ( Arar , 2012 b ; 2013 מאז ייסודה של מדינת ישראל גדל והלך בהתמדה שיעור הבנים והבנות בבתי הספר הערבים , ובמקביל הייתה עלייה דומה בשיעור הסטודנטים הערבים במוסדות להשכלה גבוהה . גידול בהשכלה של בנות ערביות הביא גם הוא להשתתפות גדלה והולכת של נשים ערביות בשוק העבודה ( . ( Arar & Abu - Rabia - Queder , 2011 רמות ההשתתפות של סטודנטים ערבים בהשכלה הגבוהה הן נמוכות יחסית לשיעורי ההשתתפות של סטודנטים יהודים . מקור הדבר הוא החוסרים במערכת החינוך הערבי , אך גם חסמים מובנים המהווים חלק בלתי נפרד מדרישות ההשכלה הגבוהה וגורמים לנחיתות של הסטודנטים הערבים ( . ( Arar & Mustafa , 2011 מערכת החינוך הערבי נפרדת ונבדלת לגמרי ממערכת החינוך היהודי , ממוקמת באזורים גיאוגרפיים שונים , מדברים בה ב...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ

המרכז ללימודים אקדמיים, אור יהודה