תוכן העניינים

דברי תודה 9 מבוא 11 פתח דבר 13 פרק ראשון סיפור המחקר 17 שיטת המחקר 17 ניתוח הראיונות 18 סיפורי המנהלות 19 פרק שני מנהיגות של נשים ערביות : הגדרות והקשרים 31 מהי מנהיגות נשים 32 נקודת מבט תרבותית על נשים מנהיגות בעולם הערבי 35 גישות כלפי עבודת נשים בעולם הערבי 39 הצלחה מקצועית של מנהלות ערביות 42 החברה הערבית בישראל 44 החינוך הערבי בישראל 45 מעמד האישה בחברה ונשים בחינוך הערבי בישראל 47 נשים מנהיגות בחברה הערבית בישראל 51 תרבויות אינדיבידואליסטיות ותרבויות קולקטיביסטיות 53 פרק שלישי פרופיל ביוגרפי , מינוי מנהלות ומנהיגות נשים בחינוך 57 סגנון ניהול של נשים 57 העצמת נשים 58 חסמים פוליטיים וחברתיים של מינוי מנהלת 59 דיון וסיכום 73 פרק רביעי מנהלות תיכון בחברה מסורתית 81 מעברי קריירה לניהול בית ספר תיכון בקרב נשים 81 מגדר וניהול בית ספר תיכון 83 להקשיב לקולן של ארבע מנהלות תיכון 84 לאתגר את הנורמות התרבותיות ואת הפוליטיקה של החמולות 95 דיון ומסקנות 98 פרק חמישי מעבר ללבוש מסורתי , העצמה וזהות של מנהלות מוסלמיות 103 החלוקה למרחב פרטי ולמרחב ציבורי וההסדרה המגדרית 104 השכלה גבוהה והעצמה של נש...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ

המרכז ללימודים אקדמיים, אור יהודה