תרשים :2 תהליך הבנת הטקסט מתוך נקודת מבטו של הקורא )מעובד מתוך: Bernhardt, 1991: 15(