לוח :2 ההסברים לקבלת התפקוד הבידולי של הפריטים המבחינים לטובת ילידי ישראל בהשוואה ליוצאי חבר המדינות וליוצאי אתיופיה